Hafızlık (Hafız-Hafize)

Tüm za­man­lar­da en çok oku­nan ve en çok ka­zan­dı­ran ye­ga­ne ki­tap, Al­la­h­’ın C.C. ki­ta­bı Ku­r­’an-ı Ke­ri­m­’­dir. Ona ina­nan bü­tün se­ma­vi ki­tap­la­ra inan­mış gi­bi­dir.
Onu oku­yan tüm ki­tap­la­rı oku­muş, onun­la amel eden bü­tün hak ki­tap­lar­la amel et­miş ka­dar ka­zanç­lı­dır. Onun ben­ze­ri­ni yaz­mak müm­kün de­ğil­ken, Ona ina­nıp, Onu ez­ber­le­mek her­kes için müm­kün­dür. No­bel ödü­lü­ne la­yık ola­cak bir ede­bi­yat ese­ri­ni yaz­mak­tan daha şe­ref­li bir mev­ki var­dır ki oda; Ku­r­’an-ı Ke­ri­m­’i öğ­re­nip onun­la amel et­mek­tir.

 

Ha­yat­ta han­gi kıy­met hak­kıy­la tak­dir edi­le­bil­miş­tir ki? Kimi za­man anne-ba­ba­nın an­la­dı­ğı bu mu­az­zam ger­çe­ği ev­lat­lar an­la­ma­mış, ba­zen­de kü­çü­cük yav­ru­la­rın an­la­dı­ğı­nı, ce­mi­yet hak­kıy­la tak­dir ede­me­miş­tir. Bu se­bep­le ar­tık ha­fı­zık eği­ti­mi, de­mir­den leb­le­bi ye­mek ka­dar zor ve me­şak­kat­li hale gel­miş­tir. Her zor­lu­ğun kar­şı­sın­da iki ko­lay­lı­ğın ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Al­la­h­’ın Ki­ta­bıy­la ola­nın, ya­nın­da Al­la­h­’ın ola­ca­ğı ha­tır­dan çı­kar­tıl­ma­ma­lı­dır.

Din eği­ti­min­den an­la­dı­ğı­mız; yav­ru­la­rı­mı­zın kuru kuru Ku­r­’an-ı Ke­ri­m­’i ez­ber­le­mek ye­ri­ne, Al­la­h­’ın Ki­ta­bı ve dini için, her­şe­yi­ni, ge­re­kir­se ca­nı­nı seve seve ve­recek bir şu­ura sa­hip ol­ma­sı­dır. Bu­nun­la bir­lik­te, ilim­den önce il­min ede­bi­ni ve iba­det şu­uru­nu elde et­me­le­ri­dir.

 

Bü­tün iti­bar­sız­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­na rağ­men Ku­r­’an ta­le­be­le­ri­nin, ya­şa­dık­la­rı top­lum­da daha iti­bar­lı kı­lın­ma­sı ve tam bir öz gü­ve­ne sa­hip ol­ma­la­rı için, ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­mak­ta­dır. Rüt­be­sin­den uta­nan de­ğil baş­ka­la­rı­nın da iş­ti­ya­kı­na ve­si­le ola­cak bir de­rin­li­ğe sa­hip ol­ma­la­rı için gay­ret gös­te­ril­mek­te­dir.

Çocuk­la­rı­nı ye­tiş­tir­di­ği­miz aile­le­ri­de ih­mal et­me­yip on­la­rı­da, ha­fız bir ev­la­da sa­hip ol­ma­nın ay­rı­ca­lık ve so­rum­lu­lu­ğu­na na­sıl sa­hip ola­cak­la­rı hu­su­sun­da
bil­gi­len­dir­mek­te­yiz.

Temel Dini Bilgiler

İnsan han­gi yaş­ta olur­sa ol­sun Ku­r­’an-ı Ke­rim oku­ma­yı ve il­mi­ha­li bil­me­den Al­la­h­’ın hu­zu­ru­na git­me­me­li­dir. Önce­lik­le­ri­ni bi­len bir kul için bu­nun hiç­bir ma­ze­re­ti ol­ma­ya­ca­ğı aşi­kar­dır. Hele ki hiç­bir mad­di kar­şı­lık bek­le­me­den bu eği­ti­mi her yaş­ta­ki in­sa­na seve seve ve­recek med­re­se­le­ri­miz ve kıy­met­li ho­ca­la­rı­mız ol­duk­tan son­ra.

Yak­la­şık bir yıl sü­ren Te­mel Dini Bil­gi­ler Eği­ti­min­de, ta­be­le­ri­mi­zin mih­ra­ba ge­çip imam­lık ya­pa­cak yani Ku­r­’an-ı Ke­ri­m­’i ha­ta­sız oku­ya­bi­lecek bir se­vi­ye­ye gel­me­le­ri he­def­len­mek­te­dir. Bu­nun­la be­ra­ber her tür­lü il­mi­hal bil­gi­le­ri ile iba­det şu­uru ve­ril­me­ye ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

Yaz Kursları

Bun­dan son­ra­ki ha­ya­tı­nın bun­dan ön­ce­kin­den şe­ref­li, daha kıy­met­li, daha onur­lu ve ol­gun ol­ma­sı­nı is­te­yen kıy­met­li ço­cuk­la­rı­mız ve on­la­rın ba­si­ret­li aile­le­ri, yaz kurs­la­rı­mı­zı ayrı bir he­ye­can ve iş­ti­yak­le bek­le­mek­te ve ter­cih et­mek­te­dir­ler. Baş­ta Fa­tih il­çe­si ol­mak üze­re İstan­bu­lu­mu­zun fark­lı il­çe­le­rin­de aç­tı­ğı­mız ya­tı­lı ve gün­düz­cü yaz kurs­la­rı­mız yak­la­şık 1,5 ay sür­mek­te­dir. Bu süre zar­fın­da eği­tim ve öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­mi­zin ya­nı­sı­ra sos­yal ve kül­tü­rel et­kin­lik­ler ile gezi ve soh­bet­ler ter­tip edil­mek­te­dir.
1,5 ay gibi kısa bir dö­nem­de yav­ru­la­rı­mı­za iba­det şu­uru­nu tel­kin eder­ken, ha­ram ve he­lal has­sa­si­ye­ti ile doğ­ru bir şah­si­yet in­şa­sı­na gay­ret et­mek­te­yiz. Ya­şa­dı­ğı­mız ha­ya­tın bize ka­zan­dı­rıp kay­bet­tir­dik­le­ri ne olur­sa ol­sun, müs­lü­man bir in­sa­nın asla kay­bet­me­me­si ge­re­ken 3 şeyi on­la­ra iyi­ce bel­le­tip ez­ber­le­ti­yo­ruz:
1. Al­la­h­’a (C.C.) olan inan­cı
2. Al­la­h­’ın Ra­su­lu­’­ne (S.A.V.) olan inan­cı
3. Ku­r­’an-ı Ke­ri­m­’e olan hür­met ve tes­li­mi­ye­ti