Dernek Faaliyetleri

Ümme­tin her fer­di­nin me­sul ol­du­ğu te­mel dini bil­gi­le­ri ala­bil­me­si için der­nek fa­ali­yet­le­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz.​

Her­kes hoca ola­maz. ki­mi­nin ah­la­kı, ki­mi­nin ka­bi­li­ye­ti, ki­mi­nin de meş­gu­li­yet ve so­rum­lu­luk­la­rı buna mü­sa­de et­me­ye­bi­lir.
Her­kes med­re­se­de uzun bir müd­det eği­tim im­ka­nı bu­la­ma­sa­da, di­ni­nin esas­la­rı­nı öğ­re­nip, ha­ram ve he­lal bi­lin­ci­ne sa­hip ol­mak­tan onu hiç­bir ma­ze­ret en­gel­le­me­me­li­dir.

Ümme­tin her fer­di­nin me­sul ol­du­ğu te­mel dini bil­gi­le­ri ala­bil­me­si için Bakırköy İlçemizin Merkezinde ve Florya mahallesinde der­nek mer­kez­le­ri açıl­mış ve hala faaliyetlerimiz artarak de­vam et­mek­te­dir. Er­kek­le­re er­kek ho­ca­la­rın ba­yan­la­ra ha­nım ho­ca­la­rın ders ver­di­ği ve na­si­hat et­ti­ği me­kan­lar­da kü­çük­ten bü­yü­ğe her ke­si­min gü­nün tüm sa­at­le­rin­de iş­ti­rak ede­bi­le­ce­ği ders ha­la­ka­la­rı mev­cut olup ge­rek gö­rül­dü­ğün­de ki­şi­ye özel ders­ler­de ve­ri­le­bil­mek­te­dir.

Haf­ta­nın bel­li gün­le­rin­de soh­bet­ler ve dua prog­ram­la­rı dü­zen­len­mek­te­dir. Aynı za­man­da çev­re in­sa­nı­nın bi­linç­len­me­si için teb­liğ ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır.

Konferans ve Seminerler

Geç­mi­şi­mi­zi an­lam­lı kı­lan gün ve ge­ce­ler­de, ce­mi­yet­ler ter­tip edi­yor, ter­tip edi­len­le­re ka­tı­lı­yo­ruz.
Cen­net bü­tün sev­dik­le­ri­mi­zi bi­ra­ra­da bu­la­bi­le­ce­ği­miz yer ol­du­ğu için gü­zel ve vaz­ge­çil­mez­dir. Şu dün­ya ha­ya­tı­nın­da ora­sı ka­dar gü­zel ve an­lam­lı ola­bil­me­si, kar­deş­lik bi­lin­ci­nin te­si­si ve hu­ku­kun ifa­sı ile müm­kün­dür.

Bu se­bep­le Derneğimiz ta­ra­fın­dan geç­mi­şi­mi­zi an­lam­lı kı­lan gün ve ge­ce­ler­de; ir­fan se­ma­mı­zı ay­dın­la­tan geç­miş­le­ri­mi­zi ya­det­mek için Derneğimizin merkezinde Kan­dil ge­ce­le­ri, Kut­lu Do­ğum Prog­ram­la­rı, Fe­tih Ge­ce­le­ri, Çanak­ka­le Şehit­le­ri­ni anma, Dü­ğün ve Sün­net Ce­mi­yet­le­ri ter­tip edil­mek­te ba­zen­de ter­tip edi­len­le­re iş­ti­rak edil­mek­te­dir.
Dün­ya­nın bir ucun­da üşü­yen ol­duk­ça ısı­na­ma­yan bir aç var­ken, do­ya­ma­yan bir ik­li­mi­nin oluş­ma­sı ama­cıy­la Su­ri­ye ve sı­kın­tı­da olan İslam ül­ke­le­ri için dua, du­yar­lılık ve yar­dım kon­fe­rans­la­rı ter­tip edil­mek­te­dir.
İnsa­nı­mı­zın ti­ca­ri ha­yat­ta, aile ha­ya­tın­da ve ço­cuk ye­tiş­ti­rir­ken kar­şı­laş­tık­la­rı so­run­la­ra çö­züm yol­la­rı­nın an­la­tıl­dı­ğı se­mi­ner­ler dü­zen­len­mek­te­dir.

Sohbetler

Din soh­bet ile ka­im­dir.​
Ümme­tin, ha­ki­kat­le­ri te­sir­li bir ağız­dan duy­mak ve daha du­yar­lı ol­mak için bi­ra­ra­ya gel­me­le­rin­den daha faz­la tak­di­re şa­yan ne ola­bi­lir?

Al­la­h­’ın kul­la­rı­nı Al­la­h­’a, Ra­su­lu­’­ne (SAV), Ki­ta­bı­na tav­la­mak ve özen­dir­mek için ya­pı­lan ilim ve ir­fan yük­lü soh­bet­ler yıl bo­yun­ca de­vam et­mek­te­dir.

Ehl-i sün­net inan­cı­nı esas alan kul­la­rı yal­nız­ca Al­lah C.C. ile Ra­su­lu­nun (S.A.V.) su­yuy­la su­la­yan aş ve vecd pı­nar­la­rı­nı ku­rut­ma­dan kı­ya­me­te ka­dar akıt­mak ga­ye­miz­dir.

Vefa Günleri Programlarımız

Ve­fa­sı ol­ma­ya­nın dini yok­tur.

Bi­zim an­la­yı­şı­mız­da “Ve­fa­sı ol­ma­ya­nın dini yok­tur.” “Bana bir harf öğ­re­te­nin kö­le­si olu­rum.” di­yen Hz. Ali­’­nin hik­met men­baı ve il­min ha­zi­ne­si ol­ma­sı bu­nun ne­ti­ce­si­dir.

Kö­kün­den ko­pa­rı­lan ağa­cın mey­ve ver­me­si dü­şü­nü­le­mez. Ta­ri­hin han­gi dev­rin­de ya­şa­mış olur­sa ol­sun, biz­le­rin bu­gü­ne iman­lı ve in­saf­lı gel­me­mi­ze kat­kı­sı olan her­kes biz­ce mu­kad­des bir abi­de me­sa­be­sin­de­dir. Hür­met ve ta­zi­mi faz­la­sıy­la ha­ket­mek­te­dir. On­lar bi­zim için ken­di­le­ri ol­ma­dan cen­ne­te bile gir­me­yi dü­şün­me­ye­ce­ği­miz sev­dik­le­ri­miz ve bü­yük­le­ri­miz­dir.

Bu an­la­yı­şı in­san ol­ma­nın vaz­ge­çil­mez bir şar­tı ka­bul ede­rek, biz­le­rin, ho­ca­la­rı­mı­zın, ta­le­be­le­ri­mi­zin ye­tiş­me­sin­de, va­kıf ve der­nek fa­ali­yet­le­ri­mi­zin inşa ve ida­me­sin­de ön­cü­lük et­miş, yar­dım­cı ol­muş her­ke­si, hem ha­ya­tın­da hem de ve­fa­tın­dan son­ra ha­yır­la yad et­me­yi bir iman bor­cu ad­det­mek­te­yiz. Da­va­ya iha­ne­tin dı­şın­da hiç­bir ku­sur, gör­dü­ğü­müz iyi­lik ve des­te­ği unut­ma­mı­za ge­rek­çe ka­bul edi­le­mez.

İslam eği­ti­mi­ne öm­rü­nü ver­miş ve bu şe­kil­de is­la­m­’a ömür kat­mış kıy­met­li dost­la­rı­mı­zı her na­maz­da, her Hat­me Ha­ce­gan­dan son­ra, her cuma na­ma­zı­nın pe­şi­ne oku­nan ha­tim ve ya­sin­ler­le an­ma­yı bir borç bi­li­riz.
İsma­ila­ğa Ahde Vefa Der­ne­ği­miz sırf bu mak­sat­la ku­rul­muş olup ve­fat eden ho­ca­efen­di ve bü­yük­le­ri­miz için ve­fat yıl­dö­nüm­le­ri ter­tip edil­mek­te ve ha­tim­ler okun­mak­ta­dır.